GEAR PRO bevel:โปรแกรมวัดเฟืองดอกจอกสำหรับการวัดเฟืองไฮพอยด์ (ตัวเลือก)

โปรแกรมนี้จะทำการวัดและประเมินหน้าตัดพื้นผิวฟัน โดยยึดตามค่าอ้างอิงสำหรับเฟืองดอกจอกและเฟืองไฮพอยด์ค่าอ้างอิงพื้นผิวฟัน สามารถนำเข้าได้โดยใช้ DCOM (ตัวเลือก) หรือสร้างขึ้นด้วยการวัดเฟืองหลัก

<รายการการประเมิน>
· ส่งออกผลการวัดไปที่หน้าจอหรือเครื่องพิมพ์
· การประเมินหน้าตัดพื้นผิวฟัน
ผลการวัดสามารถส่งออกในรูปตารางและรูปทรงเฉพาะส่วน
การประเมินเปรียบเทียบด้วยค่าอ้างอิงหน้าตัดพื้นผิวฟันที่สร้างโดยใช้เฟืองหลัก เป็นต้น
การประเมินเปรียบเทียบด้วยการป้อนค่าอ้างอิงเข้าแบบแมนวล
การประเมินเปรียบเทียบโดยอิงตามไฟล์ค่าอ้างอิงเฟือง Gleason
· การประเมินพิตช์/การส่ายของระยะห่างระหว่างฟัน
พิตช์เดี่ยว พิตช์ พิตช์ประชิด การส่ายของระยะห่างระหว่างฟัน

*ต้องใช้ส่วนต่อประสาน Gleason เพื่อทำการประเมินการเปรียบเทียบตามไฟล์ค่าอ้างอิงเฟือง Gleason(ตัวเลือก)

*สามารถ ใช้ส่วนต่อประสาน Gleason เพื่อเชื่อมโยงกับโปรแกรม G-AGE (มีให้บริการจาก Gleason Asia) ผ่านทางโปรแกรมการวัดเฟืองดอกจอกสามารถคำนวณการแก้ไขการตั้งค่าเครื่องจัก รสำหรับคัตเตอร์กัดเฟือง Gleason ได้

2fs12jh0000012r3u

GEAR PRO involute:โปรแกรมการวัดเฟืองทรงกระบอกสำหรับการวัดเฟืองฟันตรงและเฟืองตัวหนอน (ฟันภายในและฟันภายนอก) (ตัวเลือก)

สามารถทำการวัดอัตโนมัติได้เพียงแค่ป้อนข้อมูลเฟืองการทำงานจะใช้ระบบโต้ตอบ

<วิธีการทำงาน>
· การวัดอัตโนมัติเต็มรูปแบบของเครื่อง CNC
· การเลือกรายการวัด (หน้าตัดฟัน/รอยทางฟัน/พิตช์)
· หน้าตัดฟัน, รอยทางฟัน, การเลือกฟันที่จะวัด (1 ถึง 4 ซี่/ฟันทั้งหมด)
· การเลือกพื้นผิวฟันที่จะวัด (ขวา ซ้าย ทั้งสองด้าน)
<รายการการประเมิน>
· ค่าผิดพลาดรวมรอยทางและหน้าตัดฟัน, ความผันแปรหน้าตัด, ความผันแปรมุม, ครอบฟัน
· พิตช์, ค่าผิดพลาดพิตช์สะสม, ค่าผิดพลาดพิตช์เดี่ยว, ค่าผิดพลาดพิตช์ประชิด
· การส่ายของระยะห่างระหว่างฟัน
<การประเมินพื้นที่เฉพาะ (ตัวเลือก)>
<การจำลองการวัด (ออฟไลน์)>
3gearpro_involute_th

Save