HOLOS

HOLOS ช่วยในการวัดและการเปรียบเทียบผิวโค้งรูปแบบอิสระ ซึ่งรวมแบบจำลอง CAD และค่าการออกแบบอื่นๆ ไว้ด้วยฟังก์ชัน 3 มิติจัดพอดีที่สุดทำให้สามารถกำหนดการตั้งค่าระบบพิกัดได้การเพิ่มฟังก์ชัน การแปลงเป็นดิจิทัลทำให้สามารถแปลงผิวโค้งรูปแบบอิสระที่ไม่รู้จักเป็น ดิจิทัลได้HOLOS-NT ประกอบด้วยสี่โมดูลที่สามารถรวมกันได้ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDFสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า

HOLOS-NT ประกอบด้วยสี่โมดูลที่สามารถรวมกันได้ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย

HOLOS Light

 • การวัดผิวโค้งรูปแบบอิสระแบบง่าย
 • สนับสนุนการวัดแบบแมนวล
 • การปรับตำแหน่งโดยใช้ผิวโค้งรูปแบบอิสระ
 • การสร้างโปรแกรมการวัดแบบกราฟิก
 • ผลการวัดพร้อมใช้งาน
 • การแสดงผลการวัดแบบกราฟิก
 • การประเมินการแสดงแผนผังระดับสี (เฉพาะเมื่อใช้ Light plus)

HOLOS Geo

 • การวัดองค์ประกอบเรขาคณิตมาตรฐาน
 • การวัดด้วยฟังก์ชันช่วยเหลือ

HOLOS Extended

 • การวัดผิวโค้งรูปแบบอิสระที่ซับซ้อน
 • การสร้างโปรแกรมการวัดแบบด่วน
 • ข้อได้เปรียบของการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ
 • ระบบเปิดสำหรับการแบ่งปันข้อมูลอย่างอิสระ
 • การเปรียบเทียบแบบจำลององค์ประกอบแบบคอมโพสิต
 • การวัดแบบสแกน
 • การประเมินการแสดงแผนผังระดับสี

HOLOS Digitize

 • การแปลงเป็นดิจิทัลด้วยรูปแบบจุดต่อจุดและการสแกน
 • ผลลัพธ์ของแบบจำลองพร้อมข้อมูล VDA และ IGES
 • การคำนวณเส้นสแกนอัตโนมัติภายในช่วงที่ระบุ